มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.เตรียมจัดงาน93ปีราชภัฏเชียงใหม่สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2560

19 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจำปี 2560
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนาประจำปีพุทธศักราช2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “93ปีราชภัฏเชียงใหม่สืบสานครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา:เพชรราชภัฏเพชรล้านนา” ประจำปี 2560 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น   ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2559  ร่วมเป็นเกียรติในงาน และยังมีการแสดงพิเศษจากเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจำปี 2560  การเสวนาทางวิชาการและการอภิปรายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ผ้าพุทธ ผ้าผี ผ้าพิธีกรรมในวัฒนธรรมอุษาคเนย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีป่าซาง พ่อหนานศรีเลา  เกษพรหม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างสรรค์งานวัฒนธรรม สืบสานองค์ความรู้ของภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

               สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558