มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน

30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย

โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน และการเขียนภาษาไทยให้กับผู้เรียน" โดยมี นายก อบต.ป่าแป๋ นายมงคล  อุดธิมา เป็นประธานในพิธีเปิด  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระศักดิ์  ชมภูคำ  และ รศ.ยุพิน  อินทะยะ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22-23พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สปช.105  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จำนวน 50 คน

 


ภาพ - ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104138 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558