มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ

5 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.

จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ

 


ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับ อาจารย์ประจำคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพเพราะนอกจากอาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และปฏิบัติการสอนด้วยความชำนาญสามารถถ่ายทอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนแล้ว อาจารย์ยังต้องเป็นผู้มีศิลปะในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาและสังคมการพัฒนาบุคลิกภาพของอาจารย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณเพชรพริ้ง สารสิน อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

 

ภาพ – ข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455367 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558