มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักวิจัยรั้วดำเหลืองร่วมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ THAIFEX-World of Food Asia 2017

8 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักวิจัยรั้วดำเหลืองร่วมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ

THAIFEX-World of Food Asia 2017นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชนลำไยอบแห้งเนื้อสีทองแปรรูป ร่วมจัดแสดงในงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ THAIFEX-World of Food Asia 2017 เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย อ.เกษม กุณาศรี อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  หัวหน้าโครงการ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้นำผลผลิตจากโครงการวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน”ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ผลผลิตโครงการวิจัยดังกล่าวเป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนลำไยอบแห้งเนื้อสีทองแปรรูป” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านริมร่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยบ้านดอยสะเก็ด กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและผลไม้ กลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปลำไยภูผาทิพย์ ร่วมออกแสดงงาน THAIFEX - World of Food Asia 2017 ซึ่งปีนี้มี 2,200 บริษัท 5,200 คูหา จาก 40 ประเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าว

ด้าน กระทรวงพาณิชย์ ผู้จัดงาน เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยและเครื่องดื่ม ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์สินค้าไทยในระดับสากลว่าการดำเนินการนโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Thailand Kitchen of the World) รวมถึงการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในระดับ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) มาใช้ในภาคการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งจะสามารถยกระดับผู้ประกอบการไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งภาพ – ข่าว : อ.เกษม กุณาศรี อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455415 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558