มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิด จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564

10 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิด จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-11มิถุนายน2560 โดยมีการบรรยายเรื่องการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี2560-2564ของคณะครุศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ โดยมี อ.สาโรช สะอาดเอี่ยมและผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์เป็นผู้นำกลุ่ม โครงการตามยุทธศาสตร์ที่1:การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ และ อ.ดร.บุญเลิศ คำปัน เป็นผู้นำกลุ่มการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่2การส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการความก้าวหน้าในวิชาชีพให้มีศักยภาพการเป็นคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ที่สามารถทั้งในการผลิตบัณฑิตการบริการชุมชนและสังคม อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย และ อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม เป็นผู้นำโครงการตามยุทธศาสตร์ที่3การสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ และอ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ เป็นผู้นำโครงการตามยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมจิตอาสาทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นโครงการพระราชดำริที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและได้แสดงออก รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ และ รศ.ดร.พิทยาภรณ์ มานะจุติ เป็นผู้นำกลุ่มโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าร่วม จำนวน 60   คน


ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5461822 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558