มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนฟ้าสั่ง อินเตอร์คอมเพล็กซ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จิตให้บริการและความสามัคคี

19 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนฟ้าสั่ง อินเตอร์คอมเพล็กซ์

จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จิตให้บริการและความสามัคคีดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร จิตให้บริการและความสามัคคี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับห้างหุ้นส่วนฟ้าสั่งอินเตอร์คอมเพล็กซ์ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากรอันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริการ จึงจัดโครงการขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาตนเอง มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้รับแรงบันดาลใจที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณรสสุคนธ์  จุยคำวงค์  หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "จิตให้บริการ และ ความสามัคคี" ความจงรักภักดี ต่อองค์กร ความสุขในการทำงาน การปรับตัวเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข โดยมีบุคลากรในสังกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าสั่ง อินเตอร์คอมเพล็กซ์ที่ปฏิบัติงานบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 54 คน               


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

                 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103375 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558