มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด แจ้งประกาศเรื่องการทำลายเอกสารของสหกรณ์

20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด

แจ้งประกาศเรื่องการทำลายเอกสารของสหกรณ์นายมนตรี  ศิริจันทร์ชื่น  ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด แจ้งว่า ด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด จะดำเนินการทำลายเอกสาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 ถึงปีพุทธศักราช 2548  ประกอบด้วย หลักฐานทางการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน กระดาษทำการตรวจนับเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร หลักฐานทางบัญชี  บันทึกรายรับประจำวัน บันทึกรายจ่ายประจำวัน บันทึกเงินสดและแยกประเภท ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  หนี้สิน ทุนรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ กู้ยืมจากองค์กรภายนอกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมจากองค์กรภายนอกรวมทั้งบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆ ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เช่น สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการเงินสะสม สวัสดิการกองทุนร่วม สวัสดิการความมั่นคง สวัสดิการกองทุนสมทบ หลักฐานการกู้ยืมเงินทุกประเภท ใบคำร้องขอกู้เงินประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ  ประเภทพิเศษ รวมทั้งสัญญากู้ยืมเงินประเภทฉุกเฉิน ประเภทสามัญ  ประเภทพิเศษ และสัญญาค้ำประกัน หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสมรายเดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์  รายงานประจำปี บันทึกการประชุม จุลสาร  วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือภายใน

อนึ่งหลังจากประกาศฉบับนี้ 30 วัน หากไม่มีผู้โต้แย้ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด จะดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ต่อไป จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-790-1
ข้อมูล: สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455362 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558