มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รับฟังการบรรยายกลวิธีการให้การปรึกษา (Counseling Technique) เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนางานด้านบริการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รับฟังการบรรยายกลวิธีการให้การปรึกษา (Counseling Technique)

เพื่อนำองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนางานด้านบริการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้มาบรรยายให้ความรู้กลวิธีการให้การปรึกษา (Counseling Technique) แก่บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนหารือถึงความร่วมมือ ในการพัฒนางานให้คำปรึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา งานบริการนักศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ หน่วยวินัยนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา จตุราคาร   อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ – ข่าว : นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103379 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558