มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN

21 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างเจาะลึก ผ่านกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN

---> อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักหอสมุดถือเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเพลิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาคมอาเซียนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---> กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย แชะ & แชร์ @CMRU Library และการแข่งขัน Presentation แนะนำห้องสมุดอาเซียน , กิจกรรมชมนิทรรศการ A Touch of ASEAN : Republic of the Union of Myanmar , การบรรยายพิเศษเรื่อง “วิถีเมียนมาร์” โดยอาจารย์ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารพม่า “Food of Myanmar” โดยคุณภชิสา ปัทมภูวนนท์ หัวหน้าศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด พร้อมคณะวิทยากร

---> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียใจค่าใช้จ่ายได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 885900 และ 053 – 885905 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455381 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558