มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2559

24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2559


                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สายบัว  เข็มเพ็ชร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2559 ซึ่งมีกำหนดเข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบอลลูม 1 – 2 โรงแรมรอยัล ออร์คิดส์ เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร  สำหรับในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น จำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน โดยแบ่งผลงานตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและสังคมโดยรวม นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455402 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558