มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รวมจำนวน 63 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี คือ สมัครทางไปรษณีย์ กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  ส่งถึงกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กรกฎาคม 2560 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และสั่งจ่ายธนาณัติในนาม  นางสาวกมลรัตน์  แสนใจงาม ปณ.ช้างเผือก 50300 หรือสมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ กรณีสมัครตำแหน่งที่สังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

               กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 7 กันยายน 2560 กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th และที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และทางเว็บไซต์ www.msc.cmru.ac.th ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง สังกัด และคุณสมบัติเฉพาะได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885335

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455399 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558