มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน หลอมใจ และพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

25 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน หลอมใจ

และพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560   ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมทำบุญบูชาแผ่นเทียนตามจุดร่วมทำบุญภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด และสำนักงานคณะทุกคณะ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบูชาแผ่นเทียนและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

       ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนไปยังวัดกู่เต้า เวลา 09.39 น. จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศรัทธาประชาชนร่วมพิธีในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  053-885-860 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.culture.cmru.ac.th

 

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

                 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


-----------------------------------------------------------------------

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103375 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558