ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

25 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560ผศ.ดร สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มอบหมายให้นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้กำกับสถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 5 ทั้งชายและหญิงเพื่อมอบนโยบายแก่นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทั้งในด้านความมีระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติตนในการฝึก ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางการฝึกฝนนักศึกษาวิชาทหารก่อนเข้ารับการฝึก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ – ข้อมูล: นายสยมภู อะโน – นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544794 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558