มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายความอาลัย สร้างวิทยากรต้นแบบสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

4 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9

พร้อมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายความอาลัย สร้างวิทยากรต้นแบบสู่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย


          ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ โดยมีวิทยากรอาสาสมัครจากอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ  ได้แก่  นางอำภา หมื่นใจ นางสิริวัณ  กฤตปพนธนัย นางสิริพร บัวกัน   นางสาวสนธยา ดิสสังวร นางกัญญาภัค  บุญชีพ เป็นผู้สอน ได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนท์ กล่าวว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและคนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน          ทางด้าน ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างวิทยากรที่จะเป็นต้นแบบ ในการสอนขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ โดยมีเป้าหมายสร้างวิทยากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาและตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการฝึกฝน ในกิจกรรมนี้ ไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชน เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.  และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 กำหนดจัดการอบรมแก่คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจ โดยสามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885-880 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รูปแบบดอกดารารัตน์ ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

                สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244210 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558