ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560

4 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560

 

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย และมีความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต อันจะนำไปสู่ความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่ดีระหว่างกันในประเทศอาเซียน

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ การบรรยายเรื่องวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย โดย อาจารย์อนุชา สุมามาลย์ กองการสังคีต กรมศิลปากร, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีประเทศลาว โดย Mr. Khamsuane Vongthongkham, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลป์ประเทศลาว โดย Miss Pin Anong Thiphavong และ Miss Kaeomaniphone Thepsouvanh, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Kamarul Baisah Bin Hussin, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลป์ล้านนา ช่วงสมัยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดย อาจารย์สารภี วีระกุล อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีล้านนา โดย อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให


 


ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544795 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558