มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560

4 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560

 

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์อาเซียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย และมีความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต อันจะนำไปสู่ความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่ดีระหว่างกันในประเทศอาเซียน

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ การบรรยายเรื่องวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย โดย อาจารย์อนุชา สุมามาลย์ กองการสังคีต กรมศิลปากร, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีประเทศลาว โดย Mr. Khamsuane Vongthongkham, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลป์ประเทศลาว โดย Miss Pin Anong Thiphavong และ Miss Kaeomaniphone Thepsouvanh, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Kamarul Baisah Bin Hussin, การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมนาฏศิลป์ล้านนา ช่วงสมัยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดย อาจารย์สารภี วีระกุล อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรีล้านนา โดย อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให


 


ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346266 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558