มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9หลังจากมีพิธีเปิดกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ สำหรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่         

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จึงถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างวิทยากรที่จะเป็นต้นแบบในการสอนขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ตามเป้าหมายที่จะสร้างวิทยากรกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาและตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชนต่อไป

                   ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เห็นได้จากการจัดกิจกรรมในสองวันที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 600 คน โดยจะกำหนดจัดกิจกรรครั้งต่อไป คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมการอบรมแก่คนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ โดยตั้งเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้ได้จำนวน 20,000 ดอก ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885-880 
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346266 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558