ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560

6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560


 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพสังคีตาจารย์ ครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์ความรู้วิชาดนตรี ผ่านพิธีกรรมไหว้ครู อันเป็นการสะท้อนพื้นฐานด้านความกตัญญูกตเวทิตาของคนไทย

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีและเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 400 คน ทั้งนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง และนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลัย เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูดนตรี

 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของนักดนตรี ในการร่วมมือร่วมใจจัดงาน ตลอดจนเข้าร่วมพิธี หลังจากการอ่านโองการไหว้ครูแล้ว มีพิธีครอบในระดับต่างๆ เพื่อเรียนเพลงหน้าพาทย์ในระดับต่างๆ การครอบฉิ่งสำหรับการเรียนเครื่องสายไทย สำหรับปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการครอบเพลงหน้าพาทย์เพื่อเรียนเพลงหน้าพาทย์ระดับขั้นต่างๆ ได้แก่ เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงกระบองกัน และเพลงบาทสกุณี

 

 

 

 

 

ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544795 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558