มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้

7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร

มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้                     

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีนและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยคณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล บิสสิเนสสกูล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 12 คน

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล  บิสสิเนสสกูล ทั้ง 12 คน ได้เดินทางมาศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยนานาชาติ  ได้ทำการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งในด้านการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิการ การอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในสังคม ประเทศไทยอย่างเหมาะสมและเรียนรู้อย่างมีความสุข ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นี้    

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244207 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558