ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้

7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากแดนมังกร

มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศ 9 ก.ค. นี้                     

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีนและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยคณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล บิสสิเนสสกูล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 12 คน

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล  บิสสิเนสสกูล ทั้ง 12 คน ได้เดินทางมาศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยนานาชาติ  ได้ทำการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งในด้านการเรียนการสอนตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิการ การอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในสังคม ประเทศไทยอย่างเหมาะสมและเรียนรู้อย่างมีความสุข ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นี้    

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544794 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558