ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม มร.ชม. ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

14 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการผลิตครูต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง
                    จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ครัวเรือน โดยผลการดำเนินงานภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการผลิตผักปลอดภัย และการใช้ประโยชน์จากชีวมวลในการเกษตร จนสามารถรวมตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรปลอดภัย หมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดภัยบ้านหนองปลามันรวมใจ อันมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตและแนวทางการทำการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ แปลงผักอินทรีย์ แปลงเกษตรแนวตั้งสำหรับบริโภคในครัวเรือน โรงเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้าโดยใช้เตาเผาชีวมวลที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่วิธีการสร้าง ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษา ร่วมกับนักวิชาการและนักศึกษาที่ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของชุมชน สร้างความเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ อันเป็นการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ที่จะรักษา สืบสาน และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
                    ในตอนบ่ายได้บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบาย ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558