มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม มร.ชม. ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

14 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการผลิตครูต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง
                    จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ครัวเรือน โดยผลการดำเนินงานภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการผลิตผักปลอดภัย และการใช้ประโยชน์จากชีวมวลในการเกษตร จนสามารถรวมตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรปลอดภัย หมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดภัยบ้านหนองปลามันรวมใจ อันมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตและแนวทางการทำการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ แปลงผักอินทรีย์ แปลงเกษตรแนวตั้งสำหรับบริโภคในครัวเรือน โรงเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้าโดยใช้เตาเผาชีวมวลที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่วิธีการสร้าง ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษา ร่วมกับนักวิชาการและนักศึกษาที่ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของชุมชน สร้างความเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ อันเป็นการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ที่จะรักษา สืบสาน และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
                    ในตอนบ่ายได้บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบาย ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174623 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558