มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในฐานะเจ้าบ้านรวมพลราชภัฏทั้ง 4 ภาค ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในฐานะเจ้าบ้านรวมพลราชภัฏทั้ง 4 ภาค ร่วมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในงานเลี้ยงต้อนรับอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง

                                                

ในการนี้ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ในการต้อนรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชี้แจงการจัดการประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมการประชุม

ภายในงาน จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และดนตรีพื้นเมือง โดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในโอกาสมาเยือนภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่


 ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342863 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558