มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น

15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง

ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น
 

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ รหัส 60 ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาในการติดต่อรับ โดยให้นำเอกสารแสดงตน สำหรับนักศึกษาไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน นักศึกษาชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฉบับจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น โดยติดต่อรับได้ระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560                                            ในเวลาทำการของธนาคาร หากพ้นกำหนดดังกล่าวทางธนาคารจะดำเนินการทำลายบัตรและปิดบัญชีคู่ฝากตามระเบียบธนาคาร และนักศึกษาที่ไม่ได้ติดต่อรับตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ตามที่ทางธนาคารกำหนด จึงขอแจ้งให้ทราบและติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ข้อมูล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346266 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558