ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น

15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง

ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น
 

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ รหัส 60 ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาในการติดต่อรับ โดยให้นำเอกสารแสดงตน สำหรับนักศึกษาไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน นักศึกษาชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฉบับจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น โดยติดต่อรับได้ระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560                                            ในเวลาทำการของธนาคาร หากพ้นกำหนดดังกล่าวทางธนาคารจะดำเนินการทำลายบัตรและปิดบัญชีคู่ฝากตามระเบียบธนาคาร และนักศึกษาที่ไม่ได้ติดต่อรับตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ตามที่ทางธนาคารกำหนด จึงขอแจ้งให้ทราบและติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ข้อมูล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544794 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558