มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลือง 4,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

16 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลือง 4,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 พร้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัยสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาศรีวิชัยและบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาน้องใหม่รั้วดำ-เหลืองอีก 4000 กว่าคนเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า ณ ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

                    จากนั้นได้ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" และพระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำหน้าขบวนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย โดยได้นำนักศึกษาเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปยังลานจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เริ่มต้นโดยนักศึกษาน้องใหม่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการตามลำดับ

                    กิจกรรม “เดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาศรีวิชัยและบรมธาตุดอยสุเทพ” ของนักศึกษาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับนักศึกษาทุกคน สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เป็นกระบวนการที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักใคร่กลมเกลียวของชาวราชภัฏเชียงใหม่และสร้างสรรค์พลังอันแรงกล้าสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ทาง พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนาและให้พรแก่นักศึกษาใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว / ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342861 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558