มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศิลปกรรมและกิจกรรมไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปีการศึกษา 2560

19 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาศิลปกรรมและกิจกรรมไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปีการศึกษา 2560ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมและกิจกรรมไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปีการศึกษา 2560” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น  3  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่  23   กรกฏาคม  2560  โดยมีกำหนด  ทำพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร์ เวลา 07.19 น.  พิธีเปิดไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปี 2560 ภาควิชาศิลปกรรม เวลา 07.40 น. หลังจากนั้น 08.30 น. ทำพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น  3  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยพิธีการทางสงฆ์  พิธีกล่าวอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมที่ล่วงลับ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาศิลปกรรมที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น ไหว้ครูทำพิธีจับมือเขียน ผูกข้อมือรับขวัญศิษย์ใหม่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ร่วมงาน เวลา 09.20 น. เริ่มอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม เวลา 09.30 น. เริ่มการแสดงธรรมเทศนา อบรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสุขและประสบผลสำเร็จโดยเจ้าอาวาส วัดข่วงสิงห์ ประธานสงฆ์ นอกจากนี้เวลา 11.00 น. มีการบรรยายการใช้ชีวิตให้สร้างสรรค์อย่างไรจึงเป็นสุขในการเรียนด้านศิลปะและการออกแบบ โดย  อาจารย์ ดร.พิชัย กรรณกุลสุนทร เวลา 13.00 น. บรรยายความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะและการออกแบบ โดย  อาจารย์ ดร.พิชัย กรรณกุลสุนทร เวลา 14.00 - 15.30 น. บรรยายความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะและการออกแบบ  แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรม โดย  อาจารย์ ดร.พิชัย กรรณกุลสุนทร และ คณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม จึงขอเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษาร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


กำหนดการ  “โครงการ อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม

และกิจกรรมไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น  ๓  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่  ๒๓   กรกฏาคม  ๒๕๖๐

…………………………………………………………………………………..

๐๗.๐๐ น.   คณะนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมทุกคนพร้อมเพรียงกันที่บริเวณองค์พระพิฆเณศวร์

๐๗.๑๙ น.   ทำพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร์

๐๗.๔๐ น.   พิธีเปิดไหว้ครูศิลป์ – จับมือเขียน ประจำปี ๒๕๖๐ ภาควิชาศิลปกรรม

                -     หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรมกล่าวรายงานต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                       ประธานในพิธี

                -     ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

๐๘.๓๐ น.   ทำพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น  ๓  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                -      พิธีการทางสงฆ์ 

                -      พิธีกล่าวอุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมที่ล่วงลับ

                -      ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาศิลปกรรมที่มีผลการเรียนดีและ

   กิจกรรมเด่น

                -      ผู้นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม กล่าวคำไหว้ครู

                -      ทำพิธีจับมือเขียน  ผูกข้อมือรับขวัญศิษย์ใหม่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ร่วมงาน

 ๐๙.๒๐ น.        เริ่มอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม

 ๐๙.๓๐ น.         การแสดงธรรมเทศนา อบรม การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสุขและประสบ

                      ผลสำเร็จโดย  เจ้าอาวาส วัดข่วงสิงห์ ประธานสงฆ์

๑๑.๐๐ น.         การใช้ชีวิตให้สร้างสรรค์อย่างไรจึงเป็นสุขในการเรียนด้านศิลปะและการออกแบบ

                      โดย  อาจารย์ ดร.พิชัย กรรณกุลสุนทร

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๐๐ น.        ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะและการออกแบบ

                      โดย  อาจารย์ ดร.พิชัย กรรณกุลสุนทร

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะและการออกแบบ  แบ่งกลุ่มย่อย กิจกรรม

                      โดย  อาจารย์ ดร.พิชัย กรรณกุลสุนทร และ คณาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

 ๑๕.๔๐  น.    กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 

 ๑๗.๐๐  น.   การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

 ๑๘.๐๐  น.   ร่วมกันร้องเพลง  มหาวิทยาลัยฯ  และเพลงสรรเสริญพระบารมี

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างระหว่างกิจกรรม 

 

…………………………………………………………………………………..

 ภาพ – ข้อมูล: ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103378 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558