มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลการประกวดคลิปสั้น “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คว้ารางวัลการประกวดคลิปสั้น อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว          นายวีรภัทร อินทรรุจิกุล  นายกิตติชัย เอกตะ นายกอบกู้ พิรุณรัตน์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามทีม Mennative เจ้าของผลงาน อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว-ไม่เกี่ยวกับข้าวแต่เกี่ยวกับกับข้าว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3  จากโครงการประกวดคลิปสั้น  อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ระดับนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจัดขึ้นจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการ   เกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง ภายใต้หัวข้อ อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”  เข้ารับรางวัลจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร   โดยมี อาจารย์อุไร ไชยเสนและ อาจารย์ศุภนิช จันทร์สอง อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุม


ภาพ – ข้อมูล : 

อาจารย์ ดร. อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์อุไร ไชยเสน อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455395 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558