มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสา

ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา รหัส 60 ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพตามที่หลักสูตร และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของคุรุสภา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ให้มีความรู้ ความสามารถ      ทักษะและเจตคติที่ดี รวมถึงมีคุณลักษณะพิเศษด้านคุณธรรมโดยจัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะในแต่ละปีการศึกษา เพื่อกล่อมเกลาให้นักศึกษาตระหนักถึงความดีงามที่เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ ความศรัทธาในวิชาชีพครู รักและศรัทธาในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้น คณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษาจึงได้ร่วมกันกำหนดให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาทักษะวิชาชีพครู และกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ (Daffodil) ซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทาน ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล จึงเป็นที่มาของความรักและความผูกพันของทั้งสองพระองค์ จึงกำหนดจัดโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  

ภาพ – ที่มา: นายสมเด็จ  ภิมายกุล นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว:   นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103381 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558