มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.

จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ          รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา เรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพิธีการศุลกากร กลยุทธ์การตลาด ตลอดจนเทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน          โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาให้ความรู้และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ คุณพิชิต มิ่งขวัญ นักวิชาการชำนาญการ งานศุลกากรจังหวัดเชียงใหม่, คุณสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่, ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คุณทองเพียง ศรีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และคุณรังสรรค์ กันธิยะ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ กว่า 50 คน จาก 8 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอสารภี ดอยหล่อ สันป่าตอง พร้าว เชียงดาว แม่แตง แม่อาย และอำเภอฝาง

                  

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346351 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558