มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”

22 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”


       อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา รหัส 60 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดี รวมถึงมีคุณลักษณะพิเศษด้านคุณธรรม จัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะในแต่ละปีการศึกษา เพื่อกล่อมเกลาให้ตระหนักถึงความดีงามที่เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน คือ ความศรัทธาในวิชาชีพครู รักและศรัทธาในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยในครั้งนี้ได้เลือกกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากคุณสนธยา ดิสสังวร และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ พร้อมกันนี้ จะนำดอกดารารัตน์ที่ได้จำนวน 999 ดอก ตามที่ได้ตั้งปณิธาน มอบให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ต่อไป
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346351 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558