มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แจ้งนักศึกษารหัส 60 ที่ตกค้าง 429 ราย ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 สิงหาคม นี้ เท่านั้น

1 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 
แจ้งนักศึกษารหัส 60 ตกค้าง 429 ราย

ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 สิงหาคม นี้ เท่านั้น

 

นางประกาย  ฉินตระกูล ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งกำหนดการแจกบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัส 60  รอบที่ 2 จำนวน 429 ราย โดยให้นักศึกษาติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ ภายในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นำหลักฐานในการติดต่อรับบัตร นักศึกษาไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  นักศึกษาชาวต่างชาติ ใช้ Passport หรือบัตรประจำตัวอื่น ที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-214-842

 

ข้อมูล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม.

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

 

........................................................................................................................................................


 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346352 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558