มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                    รศ. ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของสถานศึกษาและทุกภาคส่วน ที่ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 17 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ 4 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 13 โรงเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพให้เกิดผล ทั้งในเรื่องจิตตปัญญาศึกษา การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การนิเทศแบบ Coaching & Mentoring การประกันคุณภาพการศึกษา และการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

                    นิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงจากทุกโรงเรียนในโครงการ ประกอบด้วยแสดงโชว์ การนำเสนอโครงงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ผลการวิจัยชั้นเรียนและการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาโดยสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346253 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558