มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 7 – 8 ส.ค. นี้

5 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เตรียมจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  7 – 8 ส.ค. นี้

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกคณะ ทุกภาควิชา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และคณะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทฤษฎีการวัดและประเมินผล” / วิธีการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ระดับอุดมศึกษา และวิธีการหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัย จึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 053-885-965

 

ข้อมูล : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346351 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558