มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล
ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 ราย และคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นั้น
          บัดนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (2) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงประกาศเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยสามารถ download ได้ที่ www.council.cmru.ac.th และ www.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

** สามารถดาวน์โหลด ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ และเล่มวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ เพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย : www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346352 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558