มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี ม.พายัพ คนใหม่

10 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี ม.พายัพ คนใหม่
            ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โบส์ด เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่


ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพจาก : คุณสุพินยา  โพธิ์นาค   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเลขานุการและการประชุม ม.ราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564095 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558