มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำเนินงาน

10 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสครบวาระการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมทั้งประกาศนียบัตร แก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกอีก 15 ท่าน เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสที่ครบรอบวาระการดำเนินงาน (พ.ศ.2557 -2560)

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินภารกิจได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย การให้ทุนอาหารกลางวันแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การจัดงาน Job Fair By CMRU เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ สามารถระดมทุนเพื่อการศึกษาส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงินถึง 1,553,400 บาท 


ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558