มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

!! ประกาศรายชื่อ !! ผู้ได้รับการสรรหาฯ เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม.

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-------------------------------------------------

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 ราย และกำหนดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (4) วรรคสอง และวรรคสาม คือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา  ปัญญา

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสรรหาดังกล่าว นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้เวลาในการนำเสนอและการตอบคำถาม ไม่เกิน 15 นาที

  
ประกาศ  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560


** สามารถดูประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 และประกาศในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย : www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564095 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558