มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มร.ชม. จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

13 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มร.ชม. จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9          นางสาวณัฐจิตกานต์  พุทธศาสตร์  ประธานชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรม กว่า 90 คน ร่วมปลูกต้นหมากและทำความสะอาดศาสนสถาน ในโครงการปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่

          นางสาวณัฐจิตกานต์  พุทธศาสตร์  กล่าวว่า ชมรมวีอาร์วอเลินเทียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดินขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องต้นหมาก เป็นไม้มงคล ที่มีบทบาทสำคัญคู่วิถีชีวิตชาวล้านนาในด้านพิธีกรรม ความเชื่อตามจารีตประเพณี โดยหมากที่ชาวล้านนาใช้นั้นคือหมากเบ็ง หมากพลู ใช้ทำเป็นเครื่องสักการบูชา ชาวล้านนานับถือพุทธศาสนาเป็นหลักจึงมีการนำหมากมาทำเครื่องสักการะบูชาประดับขันแก้วทั้งสามเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันด้วยยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีของล้านนาค่อยๆสูญหายไปหากไม่ทำนุบำรุงสืบสานไว้ก็จะหายไปตามกาลเวลา และไม่มีไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาทางชมรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดังกล่าวไม่ให้สูญพันธุ์หายไป เป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กัน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการปลูกป่าและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีภาพ : นายภัทรพล  หิศร

ข้อมูล: นางสาวณัฐจิตกานต์  พุทธศาสตร์ 

         นักศึกษาชมรม วีอาร์วอเลินเทียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346266 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558