มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560

16 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา SEA – Teacher Project    ประจำปีการศึกษา 2560


     

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการณ์สอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์  ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จาก Pasundan University ประเทศอินโดนีเซีย Pangasinan State University และSaint Louis College ประเทศฟิลิปปินส์ รวมจำนวน 6 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะเจ้าของสถานศึกษาฝึกปฏิบัติโครงการ Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia หรือที่เรียกว่า “SEA-Teacher Project” เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนของนักศึกษาในโครงการ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว จะร่วมสังเกตการณ์และฝึกสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2560 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ – ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5461822 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558