มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “รณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออก”

17 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“รณรงค์ชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมขบวนรณรงค์โครงการชุมชนน่าอยู่ ปราศจากไข้เลือดออก ภายใต้แนวคิด “สังคมสุขี ชีวีสุขสันต์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ป้องกันไข้เลือดออก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในช่วงฤดูฝน ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้จัดขบวนเดินรณรงค์โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558