มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. คว้าอันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด โครงการ Webometric Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย CSIC

20 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. คว้าอันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด

โครงการ Webometric Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย CSIC

 

             อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เปิดเผยว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมโครงการจัดอันดับ Webometric Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย CSIC ที่ทำการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั่วโลกโดยวัดจากคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำการจัดอันดับสองครั้งคือวงรอบเดือนมกราคมและวงรอบเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยในวงรอบเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นอันดับที่ 44 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ขึ้นจากเดิมในวงรอบเดือนมกราคม 2560 ที่จัดอยู่ในอันดับที่ 15 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับที่ 73 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผลของการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด จาก Cybermetrics Lab มีดังนี้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ข้อมูล: สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455341 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558