มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

้จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างถังกรอง คสล. ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

24 สิงหาคม 2560 โดย สุธีย์ สุกะโต
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะระบบน้ำบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่
 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขุดเจาะระบบน้ำบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้าง

              2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
              3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นณ วันประกาศ      สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
              4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              5. ผู้เสนอราคาหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              6.  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              7. ผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาจ้างฯ ซึ่งได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                  

                  

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พื้นที่เวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และยื่นซองสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๙ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564089 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558