มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีลูกทุ่งไทย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติด

27 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานกีฬาพื้นบ้านและดนตรีลูกทุ่งไทย

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้านภัยยาเสพติดเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานกีฬาพื้นบ้านและประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย                                ต้านภัยยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีกีฬาพื้นบ้านปลูกฝัง                       ความสมัครสมานสามัคคีให้นักศึกษา ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเภทกีฬาและผลรางวัลดังนี้

- กีฬาวิ่งซุปเปอร์แมน

   - ชนะเลิศ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   - รองชนะเลิศอันดับที่1 การพัฒนาชุมชน

   - รองชนะเลิศอันดับที่2 ภาษาจีน

- กีฬาจักรยานคนจน

   - ชนะเลิศ ภาษาจีน

   - รองชนะเลิศอันดับที่1 นิติศาสตร์

   - รองชนะเลิศอันดับที่2 ดนตรีสากล

- กีฬาวิ่งกระสอบ

   - ชนะเลิศ นิติศาสตร์

   - รองชนะเลิศอันดับที่1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

   - รองชนะเลิศอันดับที่2 การพัฒนาชุมชน

- กีฬาวิ่ง 5 คน 6 ขา

   - ชนะเลิศ ภาษาไทย

   - รองชนะเลิศอันดับที่1 ภาษาอังกฤษ

   - รองชนะเลิศอันดับที่2 การพัฒนาชุมชน

- กีฬากินวิบาก

   - ชนะเลิศ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

   - รองชนะเลิศอันดับที่1 ภูมิสารสนเทศ

   - รองชนะเลิศอันดับที่2 ภาษาญี่ปุ่น

- กีฬาชักเย่อ

   - ชนะเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์

   รองชนะเลิศ ดนตรีสากล

รางวัลพิเศษ

 - กองเชียร์ยอดเยี่ยม

    - ชนะเลิศ ภาษาจีน

    - รองชนะเลิศอันดับที่1 ภาษาญี่ปุ่น

    - รองชนะเลิศอันดับที่2 ภาษาไทย

 

- การจัดซุ้มดีเด่น

   - ชนะเลิศ ภาษาไทย

   - รองชนะเลิศอันดับที่1 นิติศาสตร์

   - รองชนะเลิศอันดับที่2 ศิลปะและการออกแบบ

 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

- ประเภทนักร้อง

  - ชนะเลิศ ดนตรีสากล

  - รองชนะเลิศอันดับที่1 ภาษาไทย

  - รองชนะเลิศอันดับที่2 ภาษาอังกฤษ

  - ชมเชย ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

 

- ประเภทหางเครื่อง

  - ชนะเลิศ ภาษาไทย

  - รองชนะเลิศอันดับที่1 ภาษาอังกฤษ

  - รองชนะเลิศอันดับที่2 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

  - ชมเชย ภาษาจีน

 

โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากภาควิชา ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นศิลปะและการออกแบบ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ดนตรีสากล ภูมิสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม


 

ภาพ/ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: นายนเรศ ชื่นจิต นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558