มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จับมือ สพฐ. จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ เสริมสร้างวิทยฐานะและต่อยอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

27 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. จับมือ สพฐ. จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรฯ เสริมสร้างวิทยฐานะและต่อยอดองค์ความรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ” ในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ครูประจำการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

              อาจารย์ ดร.ธัญนันท์  ฤทธิ์มณี อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรให้แก่ครูประจำการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในมิติของนักวิชาการและวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 2021 และห้อง 711 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แก่ครูประจำการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน , โรงเรียนบ้านหัวฝาย จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน , โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร โรงเรียนบ้านบวกเปา จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ปาคี จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแตะ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียนบ้านปากน้ำ จ.เพชรบูรณ์ , โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนสหกรณ์ดำริ จ.เชียงใหม่ 

               ภายในงานจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการ โดย ผศ.ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ การบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของอาหาร โดย อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี การอบรมและฝึกทักษะการทำอาหารว่าง โดยอาจารย์มยุรี ชมพูงาม และอาจารย์สิขเรศ คงแก้ว การอบรมและฝึกทักษะการทำอาหารไทยแบบ Modern โดยเชฟนัฐกัณฑ์ ใจเตี้ย sous chef Mercato Maya Chiangmai การอบรมและฝึกทักษะการทำอาหารนานาชาติ โดยเชฟดวงคำ อินต๊ะปาน เจ้าของร้าน Spoon De Best.

               ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือฝึกทักษะการทำขนมช่อม่วง  ขนมจีบไทย  ยำหัวปลีซอสเสาวรสกุ้งฝอยฟูทอดกรอบ  โรตีไก่ชีส ซอสแกงเขียวหวาน  ลาบหมูทอด ซอสมิกซ์เบอรี่  เฟตูชินีหมึกดำข้าวซอย หมูทอดทงคัตสึ  ชีสบอลออนกุ้งค็อกเทล  ซุปสองใจ (ซุปแครอท ครีมซุปเห็ด)  สลัดผักรวมและธัญพืชโยเกิร์ตน้ำผึ้ง  สเต็กปลาซัลซ่ามะม่วงกับมันบด  และพันนาคอตต้าผลไม้รวม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 29 คน


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้วรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


            ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558