มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากการร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

30 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากการร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยสถาบันการศึกษาและส่วนราชการได้พร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณภายในอาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเทิดไท้พระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาในฐานะแม่ของแผ่นดิน ตลอดถึงพระอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ทราบ

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104138 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558