มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ของ มรชม. เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2

30 สิงหาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ของ มรชม. เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online (ThaiJo) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้


วารสารบัณฑิตวิจัย (JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH) 

วารสารบัณฑิตวิจัยเป็นวารสารวิชาการที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการเผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

ลิงค์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai


วารสารพิฆเนศวร์สาร (PHIKANATE JOURNAL)

“พิฆเนศวร์สาร” เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดออกเป็นราย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมวิทยา ผลงานทางวิชาการที่ลงพิมพ์ใน “พิฆเนศวร์สาร” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. รายงานการวิจัย (Research Article) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้ดำเนินการด้วยตนเอง 2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นการนำเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลุ่มลึกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ จากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัย โดยมีทัศนะ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีการอ้างอิงอย่างชัดเจน ผลงานทางวิชาการทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จะต้องไม่เคยลงพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์อื่น

ลิงค์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ (RAJABHAT CHAING MAI RESEARCH JOURNAL)


เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางการแก้ไขของชุมชน และท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบทางด้านการวิจัยที่บ่งชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เป็นงานวิจัยที่มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับของสังคม และใช้องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ์ ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคมชุมชน และท้องถิ่นให้ยั่งยืน

ลิงค์ : https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5162768 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558