มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบบมีเงื่อนไข   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

--------------------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่         ๓๕/๒๕๖๐   ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นั้น

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเซอร์วิส ๒๕๕๙ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท  (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่     ๓๑   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

   

 

   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5162775 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558