มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560

31 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.

จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู

(SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


                                                                                                                           

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณาจารย์จากโรงเรียนยุพราช เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เสร็จสิ้นระยะเวลาการสอนและทดลองสอน เป็นเวลา 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2560) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในงานนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง ในตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านทักษะการปรับตัว การดำเนินชีวิต การเรียนการสอน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการสอนของตนเอง และสถานศึกษาต่อไปในอนาคต

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455362 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558