มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมระบบและกลไกการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มใช้ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 '

2 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมระบบและกลไกการเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มใช้ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561  '          ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องสันพระเนตร  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

      ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อเนื่องมาเป็นประจำในทุกปีการศึกษาและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกโรงเรียนทุกหน่วยงานสถานศึกษาและในปี 2560 นี้เป็นอีกครั้งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมหารือและรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการเป็นวิทยากรชี้แจงแนะนำระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรกในระบบ TCAS

       ในการนี้ นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวรักษิณา  วงค์ชัยขันธ์  นักวิชาการศึกษา งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้บรรยายเรื่อง รูปแบบการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และระบบการรับสมัครนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจการระบบการรับเข้านักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมกว่า 160 คน
ภาพ : นิตยา  ตาธิยะ  นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว :  พัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

          

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103375 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558