มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ. เชียงราย

9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม.

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ. เชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ – ข้อมูล : นางสาวภัคจิรา กาบใจ นักวิชาการศึกษา สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455340 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558