มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560

11 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560

                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

                    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560 ในวาระเรื่องแจ้งให้ทราบของมหาวิทยาลัยได้มีการแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็น “ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ และการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นายณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล นักศึกษาภาคพิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัล “เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาประเภทปืนสั้นยิงช้าบุคคลชาย 50 เมตร” จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างยิ่ง

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5564084 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558