มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2560

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2560


ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15    อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฝึกงานให้ประสบความสำเร็จ" โดยคุณอิศรินยา  ปริสุทธิคุณ หัวหน้าหน่วยขายและบริการบริษัทเพิ่มสิริ จำกัด (กลุ่มในเครือ Tcc Land Asset world) การบรรยายขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การบรรยายการสรุปหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผลรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย คุณจารุณี อินต๊ะสอน นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมรับฟัง

 ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346274 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558