มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ตุลาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง     ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฎเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

๑.ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ  จำนวน ๒๗ รายการ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

๑.๑โต๊ะกลมกระจก                                                        จำนวน  ๖ตัว

๑.๒ เก้าอี้ แบบที่๑                                                        จำนวน  ๒๔ ตัว

๑.๓ เก้าอี้ แบบที่๒                                                        จำนวน ๕๗ ตัว

๑.๔ เก้าอี้ แบบที่๓                                                        จำนวน ๑ ตัว

๑.๕ เก้าอี้ แบบที่๔                                                         จำนวน ๖ ตัว

๑.๖ โต๊ะทำงานแบบที่ ๑                                                จำนวน ๖ ตัว

๑.๗ โต๊ะทำงานแบบที่ ๒                                                จำนวน ๒ ตัว

๑.๘ โต๊ะทำงานแบบที่ ๓                                                จำนวน ๑ ตัว

๑.๙ โต๊ะทำงานแบบที่ ๔                                                 จำนวน ๖ ตัว

๑.๑๐ โต๊ะทำงานแบบที่ ๕                                               จำนวน ๔๐ ตัว

๑.๑๑ โต๊ะทำงานแบบที่ ๖                                               จำนวน ๓ ตัว

๑.๑๒ ตู้เอกสารแบบที่ ๑                                                 จำนวน ๕๐ ตู้

๑.๑๓ ตู้เอกสารแบบที่ ๒                                               จำนวน ๑๓ ตู้

๑.๑๔ ตู้เอกสารแบบที่ ๓                                               จำนวน ๑ ตู้

๑.๑๕ ตู้เอกสารแบบที่ ๔                                                จำนวน ๒ ตู้

๑.๑๖ ตู้เอกสารแบบที่ ๕                                                จำนวน ๔๔ ตู้

๑.๑๗ ตู้เอกสาร แบบที่๖                                                 จำนวน ๕๓ ตู้

๑.๑๘ ตู้เอกสารแบบที่ ๗                                               จำนวน ๑๕ ตู้

๑.๑๙ โซฟา ขนาด ๓ที่นั่ง                                               จำนวน ๓ ตัว

๑.๒๐ โซฟา ขนาด ๑ที่นั่ง                                               จำนวน ๗ตัว

๑.๒๑โต๊ะสำหรับห้องรับแขก แบบที่ ๑                                จำนวน ๓ ตัว

๑.๒๒โต๊ะสำหรับห้องรับแขก แบบที่ ๒                                 จำนวน ๓ ตัว

๑.๒๓ โพเดียม                                                               จำนวน ๑๒ อัน

๑.๒๔โพเดียมเสาตั้งสแตนเลส พร้อมโลโก้สแตนเลสขัดลาย      จำนวน๑ อัน

๑.๒๕ฉากกั้นแบ่งส่วน ขนาดไม่น้อยว่า ๑๒๐ x ๔๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ชุด

๑.๒๖  พาทิชั้นกั้นโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ  ประกอบด้วย

๑.๒๖.๑  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๓๕เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๓๘ ชุด

๑.๒๖.๒ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x๓๕ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๑๙ ชุด

๑.๒๗  พาร์ทิชั้นกั้นห้อง  จำนวน ๒ รายการ  ประกอบด้วย

๑.๒๗.๑ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x๑๘๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์   จำนวน๑๒ ชุด

๑.๒๗.๒ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๐ x ๑๘๐เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๑๘ ชุด

 

๒.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา  จำนวน ๑ ห้อง เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

๒.๑โต๊ะคอมพิวเตอร์                                                       จำนวน ๔๐ ตัว 

๒.๒ เก้าอี้ แบบที่๒                                                         จำนวน  ๔๐ ตัว 

๒.๓ฉากกั้นแบ่งส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๔๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์  จำนวน ๓๙ ชุด

๒.๔ฉากกั้นแบ่งส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๔๐ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์   จำนวน ๕๑ ชุด

๒.๕เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมหูฟัง  ประกอบด้วย

๒.๕.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมหูฟัง  สำหรับผู้เรียน        จำนวน  ๓๙ ชุด

๒.๕.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมหูฟัง  สำหรับผู้สอน         จำนวน  ๑  ชุด

๒.๖เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ANSILumens 

     จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๗จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นิ้ว     จำนวน ๑ จอ

๒.๘เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์                 จำนวน๑ เครื่อง

๒.๙ ตู้ลำโพงชนิด ๒ทาง                                                จำนวน ๔ ตู้

๒.๑๐ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งชนิดตั้งโต๊ะ                               จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเสียง                                          จำนวน ๑ ตู้

 

๓.ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะจำนวน ๑๐ ห้อง เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

๓.๑ กระดานอินเตอร์แอ๊คทีฟบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ นิ้ว    จำนวน ๑๐ชุด

๓.๒เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบระยะใกล้                     จำนวน ๑๐ เครื่อง

๓.๓เครื่องฉายภาพสามมิติ                                              จำนวน ๑๐ เครื่อง

  

๔.ครุภัณฑ์ห้องประชุมจำนวน ๒ ห้อง เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

๔.๑ โต๊ะประชุมแบบที่ ๑                                                จำนวน ๑๖  ตัว

๔.๒ โต๊ะประชุมแบบที่ ๒                                                จำนวน ๑๔  ตัว

๔.๓โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม (โต๊ะหัวมุม)                                 จำนวน ๒ ตัว

๔.๔ เก้าอี้ แบบที่๒                                                       จำนวน  ๖๔ ตัว

๔.๕ เก้าอี้ แบบที่๔                                                        จำนวน ๒ ตัว

๔.๖  ชุดระบบเครื่องเสียง   ประกอบด้วย

๔.๖.๑ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน                     จำนวน ๒ ชุด

๔.๖.๒ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม               จำนวน  ๖๔ ชุด

๔.๖.๓เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา        จำนวน  ๒ เครื่อง

๔.๖.๔เครื่องขยายเสียง                                             จำนวน  ๒ เครื่อง

๔.๖.๕ ตู้ลำโพงชนิด๒ ทาง                                         จำนวน ๘ ตู้

๔.๖.๖ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งชนิดตั้งโต๊ะ                         จำนวน ๒ ชุด

๔.๖.๗ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเสียง                                    จำนวน  ๒ตู้

๔.๗เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ANSIlumens

      จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๘จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นิ้ว   จำนวน  ๒ จอ

๔.๙ เครื่องฉายภาพสามมิติ                                               จำนวน  ๒ เครื่อง

๔.๑๐ โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว พร้อมขาแขวน  จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑๑เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมหูฟัง                                  จำนวน  ๒ชุด

 

๕.ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

๕.๑ กล้องวงจรปิด IP Camera ( Dome+Bullet)                       จำนวน ๒๔ ตัว

๕.๒เครื่องบันทึกภาพวงจรปิดขนาด ๑๖ ช่อง                          จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๓เครื่องบันทึกภาพวงจรปิดขนาด ๘ ช่อง                           จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๔ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐VA                       จำนวน ๒ เครื่อง

๕.๕ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว                               จำนวน ๒ จอ

 

๖.ครุภัณฑ์ จำนวน ๓รายการ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ  ประกอบด้วย

๖.๑เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมหูฟัง                                       จำนวน ๓๔ ชุด

๖.๒ เครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕๐VA/๓๒๕W               จำนวน ๒๖  เครื่อง

๖.๓โทรทัศน์แอลอีดีทีวี ( LEDTV)  พร้อมขาแขวน  ประกอบด้วย

๖.๓.๑  โทรทัศน์แอลอีดีทีวี ( LED TV)  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว  จำนวน  ๗ เครื่อง

๖.๓.๒  ขาแขวนทีวี                                                       จำนวน  ๕  อัน

๖.๔การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                    จำนวน ๑๐๒  จุด

๖.๕การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                จำนวน ๑๑๓  จุด

 

 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.cmru.ac.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐๕๓-๘๘๕๓๖๔ ในวันและเวลาราชการ

  

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ tender@cmru.ac.th ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.thและ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ตุลาคม ๒๕๖๐

 

                    ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรีมณีโกศล)

    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่

  1. ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 5 รายการ.pdf
  2. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27 รายการ วิทยาลัยนานาชาติ.pdf
  3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 11 รายการ.pdf
  4. ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ห้อง.pdf
  5. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 10 ห้อง.pdf
  6. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ.pdf
  7. ราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ วิทยาลัยนานาชาติ.pdf
  8. ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.pdf


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104139 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558